ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΕ ΔΟΑΤΑΠ

Αναλαμβάνουμε αναγνωρίσεις πτυχίων εξωτερικού σε ΔΟΑΤΑΠ

Υπάρχουν χώρες (φυσικά όχι η Βουλγαρία ) που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναγνώρισης οι πτυχιούχοι της, στον ΔΟΑΤΑΠ.

Αναγνωρίσεις πτυχίων και μεταπτυχιακών σε ΔΟΑΤΑΠ με τις  ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας (ακαδημαϊκές, διοικητικές και τεχνικές)  να είναι στη διάθεσή σας, για την επιτυχημένη διεκπεραίωση του συνόλου των ενεργειών.

Αναγνωρίσεις πτυχίων και μεταπτυχιακών σε ΔΟΑΤΑΠ καθώς έχουμε χειρισθεί, με επιτυχία, εξαιρετικά ιδιόμορφες, δυσχερείς περιπτώσεις και καταστάσεις με απόλυτη επιτυχία σε αριστοποιημένους χρόνους και συνθήκες.